• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • eBankNet
  • eCorpoNet
  • eHomeNet
  • SMS banking
  • przelewy natychmiastowe
  • Rodzina 500 +

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Realizując zapisy zawarte w Uchwale nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04.10.2011r.,  Bank Spółdzielczy w Brańsku wprowadził „Ogólne zasady polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Brańsku”.

1. Ogólne Zasady Polityki uwzględniają formę prawną, w jakiej Bank działa, rozmiar działalności Banku, ryzyko związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzną organizację oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności, a także wysokość sumy bilansowej i funduszy Banku, wysokość wynagrodzeń oraz udział procentowy wynagrodzeń zmiennych w wynagrodzeniach ogółem osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.

2. Celem Ogólnych Zasad Polityki jest wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem tak by nie zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku, a także wspieranie realizacji strategii działalności Banku oraz ograniczanie konfliktu interesów.

3. Za osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zalicza się:

1)    Prezesa Zarządu

2)    Wiceprezesa Zarządu

3)    Członka Zarządu

4. Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze składa się z wynagrodzenia stałego- wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenia zmiennego - premii, nagród uznaniowych itp. Do wynagrodzeń zmiennych nie zalicza się nagród jubileuszowych, odpraw rentowych, odpraw emerytalnych, a także innych świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów ustawowych.

5. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie zmienne - premie są przyznawane i wypłacane w okresach kwartalnych.

6. Wynagrodzenie zmienne nie może być wyższe niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w kwartale, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę nakład pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz sytuację ekonomiczną Banku. Wynagrodzenia zmiennego nie przyznaje się lub zmniejsza się je proporcjonalnie za okres, w którym Bank prowadzi działalność ze stratą.

7. Uwzględniając uwarunkowania, określone w „Polityce …”, a także stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, wypłata wynagrodzenia zmiennego nie podlega odroczeniu, chyba że zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

1) łączna kwota wynagrodzenia stałego i zmiennego (wypłaconego w kwartale) będzie wyższa niż równowartość 30.000 euro według średniego kursu NBP z pierwszego dnia kwartału, za które jest przyznawane wynagrodzenie,

2) wynagrodzenie zmienne stanowić będzie ponad 50 % wynagrodzenia określonego w pkt 1,

3) suma bilansowa Banku przekroczy 620 milionów złotych.

8. Rada Nadzorcza opiniuje i monitoruje wynagrodzenie zmienne osób zajmujących stanowiska kierownicze biorąc pod uwagę zarządzanie ryzykiem oraz zachowanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Stanowisko w tym zakresie Rada Nadzorcza zajmuje do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, po otrzymaniu raportu z Zespołu Kontroli Wewnętrznej.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk