• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

oferta dla Rolników:

ubezpieczenia

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.20) ), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Kwota ta wynosi: 2 600,00zł * 75% = 1 950,00zł

* kwota minimalnego wynagrodzenia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku obowiązująca w następnym roku kalendarzowym.

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk